logo
  • Произвеждаме всички видове бетон, изделия от бетон и циментови замазки
  • Конкурентна цена на бетон, циментови замазки и строителни материали
  • Бетона и циментовите замазки са с високо качество
  • Продукцията ни е сертифицирана
  • Работим без почивен ден

Политика по качество

Приложение № 6

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО
на
„ТИ.ЕФ. Инвест“ ЕООД

Ръководството на „ТИ.ЕФ. Инвест“ ЕООД декларира своята отговорност към разработването, внедряването и непрекъснатото подобряване на Системата за управление на качеството и определя своята Политика по качеството, която е съобразена с контекста, рисковете и възможностите на организацията, за да бъде разбрана и прилагана от персонала, и да бъде оповестена на всички заинтересовани страни.
Ръководни принципи на ръководството са:
•    Ориентираност към клиентите: Дружеството зависи от своите клиенти и за това трябва да познава и да отговаря на настоящите и бъдещите им потребности и изисквания и да се стреми да надминава очакванията им.
•    Силно ръководство: ръководството се стреми да осигурява единство на стратегия, цели и подходяща вътрешна работна среда в Дружеството и да създава среда, в която персоналът целенасочено да се стреми за достигане на целите по качеството.
•    Ангажираност на персонала: персоналът на всички равнища представлява същността на Дружеството. Неговото цялостно въвличане дава възможност за пълноценно използване на възможностите му.
•    Подход, ориентиран към процесите и управление на риска: желаният резултат се постига по-рентабилно, когато дейностите и съответните ресурси се управляват като процес, с отчитане на всички рискове и възможности за протичането му.
•    Системен подход на управление: осъзнаването, разбирането и управлението на процесите в Дружеството като взаимосвързани в система допринася за ефективността и рентабилността на дейността на Дружеството.
•    Непрекъснато подобряване на качеството: непрекъснатото подобряване на качеството е една постоянна цел на Дружеството.
•    Обективен подход при вземане на решения: вземането на ефективни решения се основава на логически и интуитивен анализ на данни и информация.
•    Взаимно-изгодни връзки с доставчиците: отношенията, основани на взаимна полза за Дружеството и неговите доставчици, подпомагат и двете страни.

Политиката по качеството е равнозначна и неизменна част от цялата политика и стратегия на “ТИ.ЕФ.ИНВЕСТ” ЕООД и е ориентирана е към:  
•    удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите;
•    развитие на персонала в съответствие с неговите потребности и целите на организацията;
•    създаване на взаимоотношения със заинтересованите страни, водещи до подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната дейност;
•    съблюдаване на приложимите нормативни, обществени, браншови, фирмени и други изисквания, които са  приети за спазване от организацията;
•    осигуряване на устойчиво развитие на дружеството на базата на постигане на съответствие с изискванията за произвежданите продукти и извършваните дейности;
•    внасяне на непрекъснати целенасочени подобрения, необходими за успеха на организацията;
•    осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и постоянното подобрение на СУК,  в съответствие с изискванията на БДС ЕN ISО 9001:2015.

Политиката по качеството е съобразена с целите на  ТИ.ЕФ.ИНВЕСТ ЕООД и съдържа ангажимент за удовлетворяване изискванията на клиентите и обществото и непрекъснато подобряване на ефикасността на системата за управление на качеството .
   

Дата: 02.05.2018г.                                                     Управител: Георги Тончев