logo
 • Произвеждаме всички видове бетон, изделия от бетон и циментови замазки
 • Конкурентна цена на бетон, циментови замазки и строителни материали
 • Бетона и циментовите замазки са с високо качество
 • Продукцията ни е сертифицирана
 • Работим без почивен ден

Политика по качество

Политиката по качеството, околна среда и условия на труд е равнозначна и неизменна част от цялата политика и стратегия на “ТИ.ЕФ.ИНВЕСТ” ЕООД. Ориентирана е към:  

 • внасяне на непрекъснати целенасочени подобрения, необходими за успеха на организацията;
 •  удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите;
 • развитие на персонала в съответствие с неговите потребности и целите на организацията;
 • създаване на взаимоотношения с доставчиците и партньорите, водещи до подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната дейност;
 • повишаване ангажимента на “ТИ.ЕФ.ИНВЕСТ” ЕООД към обществото като опазване на околната среда, здравето и безопасността на населението;
 • спазване на приложимите нормативни, обществени, браншови, фирмени и други изисквания, които са  поети от организацията към произвежданите продукти, аспектите на околната среда и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и постоянното подобрение на ИСУ в съответствие с изискванията на БДС ЕN ISО 9001:2008, ЕN IS0 14001:2004, ВS ОНSAS 18001:2007 и в повече от тях.

Политиката по качеството, околната среда и условията на труд е съобразена с целите на  ТИ.ЕФ.ИНВЕСТ ЕООД, размера и въздействията върху околната среда на нейнитедейности и съдържа ангажимент за удовлетворяване изискванията на клиентите и обществото и непрекъснато подобряване на ефикасността на системата за управление на качеството, предотвратяване на замърсяването на околната среда и предотвратяване на нараняванията и заболяванията и за непрекъснато подобряване на управлението на ЗБУТ и на резултатността по ЗБУТ .
   Политиката определя ангажимента за съответствие с нормативните изисквания на предоставяните услуги, аспектите на околната среда и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.