logo
 • Произвеждаме всички видове бетон, изделия от бетон и циментови замазки
 • Конкурентна цена на бетон, циментови замазки и строителни материали
 • Бетона и циментовите замазки са с високо качество
 • Продукцията ни е сертифицирана
 • Работим без почивен ден

Класификацията на бетона може да бъде извършена по редица признаци.

1. В зависимост от обемната му плътност той се дели на:

 • лек – обемна плътност от 500 до 1800 kg/m3
 • олекотен – от 1800 до 2200 kg/m3
 • обикновен – от 2200 до 2500 kg/m3
 • тежък – над 2500 kg/m3.

2. Според условията на втвърдяване:

 • бетон, втвърдяващ при обикновени (атмосферни) условия
 • ускорено втвърдяващ бетон (чрез топлинна обработка при нормално или повишено налягане)

 

3. Според едрината на зърната на едрия добавъчен материал:

 • дребнозърнест бетон - с максимален диаметър на зърната (dmax) < 10 mm (филц бетон)       
 • среднозърнест бетон - dmax от 20 до 40 mm - към момента това е най-масово използвания бетон      
 • едрозърнест бетон - dmax от 40 до 150 mm (бутобетон) - прилага се при изпълнение на големи по обем елементи, неармирани или с разредена армировка (например язовирни стени).

4. Според експлоатационните условия (при какви условия ще ги използваме) - по БДС EN 206-1/НА:2008

 • бетони от I група - намират се при условия на нормална въздушна среда (до 100 оС), не са в допир с вода и не са подложени на въшни атмосферни влияния;
 • бетони от II група - намират се постоянно под вода при положителна температура
 • бетони от III група - подложени са на пряко действие на атмосферните условия, включително и на отрицателни температури
 • бетони от IV група - подложени са на променливо мокрене и сушене при действието на външни атмосферни условия

5. Според якостта - обикновен и високоякостен.

 

КЛАСОВЕ

    Клас по якост на натиск - отбелязва се с буквата "В" и число след нея, показващо минималната характеристична якост на бетона в МРа (мегапаскали). Под характеристична якост се разбира якост с обезпеченост 95%. Например бетон клас В 20 - това означава приблизително, че при проверка на якостта на натиск на бетона 95% от резултатите трябва да са по високи от 20 МРа. Якостта на натиск на бетона се определя върху пробни тела - кубчета с ръб 150 mm, който отлежават при стандартни условия. Класа по якост на натиск на бетона се определя от проектанта - конструктор. По БДС 7268-83, различаваме следните класове бетон В5; B7.5; B10; B12.5; B15; B20; B25; В30; В35; В40; В45;В50; В55 и B60. Съгласно европейският стандарт (който е и български) БДС EN 206-1, класовете по якост на натиск на бетона се означава с "С" и две числа след него - например С 20/25. Това означава, че минималната характеристична якост на бетона, определена върху пробни тела - цилиндри с диаметър на основата 150 mm и височина 300mm е 20 МРа, а минималната характеристична якост, определена върху кубчета с ръб 150 mm е 25 МРа.

   Аналогично се определят класове по якост на опън. Отбелязва се със Bt - Bt0.5; Bt1.0; Bt1.5; Bt2.0; Bt2.5; Bt3.0; Bt3.5 и Bt4.0. Якостта на опън на бетона има важно значение при конструкции и/или елементи, при които не трябва да се допуска образуване на пукнатини - резервоари, тръбопроводи. Класът на бетона по якост на опън при огъване означаваме с Bf, по БДС EN 206-1/НА:2008 имаме класове от Bf 1.5 до Bf 6.0. Якостта на опън при огъване на бетона е от значение при съоръжения от типа пътни настилки и самолетни писти.

   Мразоустойчивост на бетона е способността му да запазва якостта си или да я променя до известни граници под действието на циклично замразяване и размразаване във водонапито състояние. В завимост от мразоустойчивостта си бетоните също се разделят на класове, отбелязват се с F и число указващо броя на циклите замразяване и размразяване, при които якостта на натиск не се намалява с повече от 15%, а загубата на маса на пробните тела, вследствие на обрушване от леда не надхвърля 5%. По БДС класовете по мразоустойчивост са F50; F75; F100; F150; F200.

   Водонепропускливостта на бетона е свойството му да не пропуска вода под налягане. Тук отново се различават класове на бетона - този път по водонепропускливост. Водонепропускливостта е от значение за конструкции, които ще бъдат в контакт с вода. Класът по водонепропускливост се избира в зависимост от размерите (дебелината) на конструкцията и стойността на хидростатичното налягане. Отбелязва се със W и число, указващо най-голямото водно налягане в МРа (мегапаскали), при което 4 от общо 6 пробни тела не са пропуснали вода от страната срещуположна на водния напор - W0.2; W0.4; W0.6; W0.8; W1.0. Класът на бетона по якост на натиск е свързан с плътността на структурата му. От там идва и връзка между класа по якост на натиск и класа по водонепропускливост. Обикновено клас В25 има клас по водонепропускливост W0.6.

    Класа на бетона се избира в зависимост от вида на конструкцията и условията на експлоатация.